Branddetectie

Het installeren van een brandmeldinstallatie in een gebouw heeft tot doel een begin van brand in een zodanig vroeg stadium te signaleren, dat het bestrijden hiervan tijdig kan plaatsvinden en maatregelen kunnen worden getroffen om mens, dier en inventaris veilig te stellen, waardoor ongevallen en/of schade ten gevolge van brand worden beperkt c.q. voorkomen. Het zal duidelijk zijn, dat het nut van een brandmeldinstallatie onverbrekelijk is verbonden met de acties die erop volgen en de verwachting dat na de brandmelding voldoende tijd resteert om deze acties met een redelijke kans op succes uit te voeren.

Speciale objecten
Objecten waarin een explosie of een snelle brandvoortplanting te verwachten is, worden met het oog op het beperken van ongevallen en schade ongeschikt geacht om alleen te worden beveiligd met een brandmeldinstallatie, aangezien een begin van brand niet tijdig zal kunnen worden bestreden. In dergelijke gevallen zal de brandmeldinstallatie slechts dan effectief zijn, indien tevens andere voorzieningen zijn getroffen, zoals bijvoorbeeld een automatische blusinstallatie. Behalve het ontdekken en melden van brand, kan een brandmeldinstallatie ook automatische brandbeveiligingsinstallaties, kleefmagneten, liften, blusinstallaties, personenzoekinstallaties en dergelijke aansturen. Welke steunfuncties uitgevoerd moeten worden, dient per object te worden bepaald.

Normering
Voor bepaalde gebouwen, zoals kantoren, bejaardencentra, hotels, ziekenhuizen en bepaalde industriƫle objecten, die qua vorm en risico hiermee vergelijkbaar zijn, is door een norm commissie de Nederlandse Norm (NEN) 2535 opgesteld. Deze norm geeft regels voor het ontwerp en de uitvoering van een brandmeldinstallatie en de kwaliteit van de componenten.
Van der Hoeven Beveiligingstechniek levert volledige electronische brandmeldinstallaties.

Voor nadere informatie over deze producten kunt u contact opnemen met onze verkoopafdeling.